استاندارد پروفیل UPVC

استاندارد پروفیل UPVC باید چگونه باشد؟

بازدیدها: 2398استاندارد پروفیل UPVC مقطع پروفیل UPVC حداقل 60 میلیمتر، دارای 3 محفظه عبور هوا و مطابق با استاندارد RAL آلمان قطر دیواره های اصلی بیرونی بیش از 7/2 میلیمتر و متناسب با هر پنج اقلیم آب و هوایی ایران باشد توصیه میشود. برای آب و هوای خاص مانند مناطق بسیار سردسیر و گرمسیر و...