بازدیدها: 1704

دريافت گواهينامه استاندارد توليد پنجره از آزمايشگاه شركت وينتك توسط شركت بهينه گستر نماي آفتاب (آلوين پنجره)، كه بر اين اساس پنجره توليد شده از لحاظ
• نفوذپذيري هوا (هوابندي)

گواهي نامه1

•نفوذپذيري آب (آب بندي)

گواهي نامه2

•و مقاومت در برابر نيروي باد و ايمني

گواهي نامه3

مورد آزمون قرار گرفته است.